تبلیغات
.: مسجد حجت بن الحسن (عج) دزفول :. - علل سكوت امام حسین (علیه السلام) در عصر معاویه
 
.: مسجد حجت بن الحسن (عج) دزفول :.
به یاد شهدای قرآنی دزفول
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهدی سقای ژیان
امام حسین(ع)

تلاش هاى امام حسین (علیه السلام) جهت حفظ و احیاى اسلام

امام حسین (علیه السلام)، سرور آزادگان جهان ، بعد از شهادت برادر بزرگوارش ، امام مجتبى (علیه السلام)، ‏حدود ده سـال بـا مـعـاویـه مـعـاصـر بـود. در ایـن مـدت ، سـیـاسـت آن حـضـرت (علیه السلام) در مـورد مسائل ‏فرهنگى ، سیاسى و اجتماعى همانند برادرش بود. و قیام به شمشیر را در برابر مفاسد و جـنـایـات معاویه در ‏آن شرایط به مصلحت اسلام نمى دید. ولى عدم جنگ به معناى بى تفاوت بـودن نـسـبـت بـه جـریـانـات حـاكـم ‏نـبـود. چـه ایـنـكـه امـام حـسـیـن (علیه السلام) در ایـن مـدت بـا ارسـال نـامه هاى متعدد به معاویه بدعت ها و ‏انحراف هاى او را یادآورى مى كرد و مصرّاً از او مى خواست كه مرتكب این خلاف ها نشود. نامه هاى حضرت ‏‏(علیه السلام) به معاویه را قبلاً در بحث بدعت هاى مـعـاویـه نـقـل كـردیـم . و در این مدت امام حسین (علیه ‏السلام) جهت آگاهى بخشیدن به مردم و معرّفى چهره كـریـه امـوى هـا نیز تلاش مستمرّ داشت به عنوان ‏نمونه سخنرانى حضرت (علیه السلام) در مِنا را متذكر مى شویم .

امـام حـسـین (علیه السلام) در سخنرانى خود براى افراد متنفذ و دانشمندانى كه در (منا) گرد هم آمده بودند ‏ضـمـن اینكه آنها را مقصّر اصلى دانست كه زمینه را براى حكومت بنى امیّه فراهم كرده اند، خیانت هـاى ‏مـعـاویـه را یـادآورى نـمـود. امـام (علیه السلام) معاویه را دیكتاتورى خواند كه از ارزش هاى اسلامى فاصله ‏گرفته است . و فرمود:

‏(... جـریـان ادارى كـشـور و صـدور احـكام دادگاهى و تصویب برنامه هاى كشور باید به دست دانشمندان ‏روحانى كه امین حقوق الهى و داناى حلال و حرامند سپرده شود امّا اینك مقامتان را از شما بـاز گـرفته و ربوده ‏اند. اگر شما مردانى بودید كه بر شكنجه و ناراحتى شكیبا بودید و در راه خدا حاضر به تحمّل ناگوارى مى شدید ‏مقرّرات براى تصویب پیش شما آورده مى شد و بـه دسـت شـمـا صـادر مـى گـردیـد و مـرجـع كـارهـا بـودیـد. امـا ‏بـه سـتـمـكـاران مـجـال دادیـد ایـن مـقـام را از شما بستانند، و گذاشتید حكومتى كه قانوناً مقیّد به شرع است ‏به دلبـسـتـگـیـتـان بـه زنـدگـى گـریـزان دنیا. شما با این روحیه و رویّه ، توده ناتوان را به چـنگال این ستمگران ‏گرفتار كردید تا یكى برده وار سركوفته باشد و دیگرى بیچاره وار سرگرم تامین آب و نانش . حكّام خودسرانه در ‏منجلاب سلطنت غوطه ورند و با هوسبازى خویش نـنـگ و رسوایى به بار مى آورند، در هر شهر، سخنورى ‏مزدور بر منبر مى رود. خاك وطن زیر پـایـشـان پـراكنده و دستشان در آن گشاده است . مردم بنده ایشان اند و ‏ناتوان از دفاع خویش . حـاكـمـى دیـكـتاتور است و حاكمى دیگر كینه ورز و بدخواه و آن دیگرى كوبنده بیچارگان ، ‏و فـرمـانـروایـى مسلّط كه نه خدا را مى شناسد و نه روز جزا را شگفتا كه جامعه در تصرّف مرد دغلباز و ستمكار ‏است ...!)1

امـام حـسـیـن (علیه السلام) براى هدایت امّت اسلام و مخالفت با انحرافات حزب اموى تلاش مستمر داشت ‏اما ایـنـكـه چـرا حـضرت (علیه السلام) علناً وارد صحنه كارزار و نبرد با معاویه نشد و پس از مرگ وى قیام كرد ‏مطلبى است كه اجمالاً آن را بررسى مى كنیم .‏

علل سكوت امام حسین (علیه السلام) در عصر معاویه

1ـ شرایط سیاسى و اجتماعى عراق

امام حسین(علیه السلام)

یـكـى از عـلل عـدم قیام امام حسین (علیه السلام) در عصر معاویه ، اوضاع خاصّ سیاسى و اجتماعى حاكم بر ‏عـراق بـود. عـراق بـه عـنـوان مـركـز خـلافـت عـلى (علیه السلام) و پـایـگـاه طـرفـداران اهل بیت (علیه السلام) ‏همانند عصر امام حسن (علیه السلام) گرفتار دنیاطلبى و مرعوب قدرت اموى ها بود و آمادگى بـراى قـیـام و ‏انـقـلاب را نـداشـت . لذا امـام حـسـیـن (علیه السلام) انـقـلاب در دوران مـعـاویـه را چـیـدن میوه قبل از رسیدن ‏آن تلقّى مى كند و به كسانى كه بعد از شهادت امام مجتبى (علیه السلام) از او خواستند تا قیام ضدّ معاویه را ‏رهبرى نماید فرمود:

‏(... امـّا راى مـن ایـن اسـت كه امروز موقع انقلاب نیست ، مادامى كه معاویه زنده است سر جاى خود ‏بـنـشـیـنـیـد، در خـانـه هـا را بـه روى خـود بـبـنـدیـد و خـود را از مـوارد اتـّهـام دور سازید.)2

در این دوران ، شیعیان به رهبرى امام حسین (علیه السلام) در بازگو نمودن جنایت هاى معاویه و آماده كردن ‏زمینه هاى اجتماعى براى انقلاب همواره تلاش ‍مى كردند. چنانكه خبر حسین (علیه السلام) با دوستانش در ‏ایـن بـاره سـخـن گـفـت . لذا (مـروان بـن حـكـم ) احـتـمـال شـورش عـدّه اى از اهـل عـراق و رجـال ، نـزد ‏حـسین بن على رفت و آمد مى كنند. من این موضوع را تحقیق نمودم ، اطّلاع رسـیـد كـه حـسـیـن ، هـم اكنون ‏مصمّم به شورش و سرپیچى از اطاعت شماست نظر خود را در این باره ابلاغ كن .)3

 

‏2 ـ شخصیّت معاویه

عـامـل دیـگـرى كـه مـانـع قـیـام امـام حـسـیـن (علیه السلام) در دوران مـعاویه بود زرنگى و زیركى او درحلّ ‏مسائل سیاسى و اجتماعى و جایگاه دینى او در جامعه بود. مـعـاویـه بـا گـمـاشـتـن مـامـوران مـخـفـى تـمـام ‏حـركـات امـام حـسـیـن (علیه السلام) را بـا دقـّت كـنـتـرل مـى كـرد. اگـر حـضـرت (علیه السلام) در زمـان او ‏نـهـضـت خـود را آغـاز مـى كـرد بـه احـتـمـال قـوىّ قـبل از اینكه انقلاب او به جایى برسد و در جامعه مطرح شود ‏آن حضرت (علیه السلام) را بـه شـهـادت مـى رسـانـد چـنانكه امام حسن (علیه السلام) و مالك اشتر به طور ‏مرموز توسط معاویه به شهادت رسیدند.

و از سوى دیگر معاویه آدم ظاهرالصلاحى بود و هرگز علناً مرتكب خلاف نمى شد. و سعى مى كـرد بـه بـدعـت ‏هـا و جـنـایـت هـاى خـود رنـگ دیـنـى بـدهد. چنانكه او براى مخالفت با على (علیه السلام) قـتـل عـثـمـان را ‏بـهـانـه قـرار داد و در جـریـان حـكمیت موقعیت خود را به نام دین محكم ساخت. لذا هـرگـونـه مـبـارزه و جـنـگ ‏با معاویه نه تنها شكست نظامى در پى داشت بلكه شكست اجتماعى و معنوى را نیز نزد مردمى كه چهره ‏كریه معاویه را نمى شناختند به همراه داشت . بنابراین قیام به نفع اسلام و مسلمانان نبود.

3- قرارداد صلح 

مـانـع دیـگـرى كه در دوران معاویه براى قیام وجود داشت پیمان صلحى بود كه معاویه با امام حـسـن (علیه ‏السلام) بـسـتـه بـود. گـرچـه مـعـاویـه از روز نـخـسـت احـتـرامـى بـه صـلحـنـامـه قایل نبود امّا هر موقع لازم مى ‏دید از آن علیه اهل بیت (علیه السلام)بهره مى گرفت . بعنوان نمونه نامه مـعـاویـه بـه امـام حـسـیـن (علیه ‏السلام) را مى توان ذكر كرد. او وقتى متوجّه شد امام (علیه السلام) اقداماتى براى آمادگى مردم براى قیام بر ‏ضد حكومت مى نماید نوشت : (گزارش پاره اى از كارهاى تو به من رسیده است كه اگر صحّت داشته باشد، ‏من آنها را شایسته تو نمى دانم . سوگند به خدا هر كـس پـیـمـان و مـعـاهـده اى بـنـدد بـایـد بـه آن وفـا كـنـد، ‏مـخـصـوصاً شخص بزرگ و شریفى مثل تو، با خود باش و به عهد خود وفا كن . اگر با من مخالفت كنى ، با ‏مخالفت روبه رو مى شـوى و بنابراین قیام امام حسین (علیه السلام) در زمان معاویه ظاهراً نوعى مخالفت با ‏قرارداد صلح نیز به شمار مى رفت .

 

منبع: زمینه های قیام امام‎ ‎حسین(علیه السلام)؛ حسین عبدالمحمدی

 گروه دین و اندیشه تبیان


‏1-مـوسـوعـة كـلمـات الامـام الحـسـیـن (ع )، ص 276 بـه نقل از تحف العقول ، 168 و بحارالانوار، ج 100، ص 79.

‏2-اخبار الطوال ، ص 222.

‏3-اخبار الطوال ، ص 224.‏

نوع مطلب : دین و اندیشه، مناسبت ها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 شهریور 1396 06:16 ق.ظ
Hello it's me, I am also visiting this website daily, this
website is truly good and the people are truly sharing pleasant thoughts.
جمعه 20 مرداد 1396 10:10 ب.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Safari.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post
to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks
چهارشنبه 18 مرداد 1396 05:36 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
I will definitely return.
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:39 ق.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.

I will bookmark your blog and check again here frequently.
I am quite sure I'll learn a lot of new stuff right here!

Good luck for the next!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 08:00 ق.ظ
hello!,I really like your writing very a lot! percentage we communicate extra approximately your article on AOL?

I need a specialist on this house to solve my problem.

Maybe that's you! Having a look ahead to see you.
چهارشنبه 8 دی 1389 11:58 ق.ظ
میدونم زمستونه ، نوشابه ی تگری میل دارید؟

www.disoon.blogfa.com
دوشنبه 6 دی 1389 12:47 ق.ظ
پست جدید و طوفانی ادیب شناس(حتما بخوانید):
« سنگکوب » سنگکوب کرد،« حدثِ » مهران غیب شد و مهران همچنان «حاظر است»
http://adibshenas.wordpress.com/
چهارشنبه 1 دی 1389 08:29 ق.ظ
سلام
وبلاگ خاکیان ناسپاس پس از یک سال و نیم سکوت به مناسبت سالگرد رحلت شیخ رضا ابوالقاسمی بروز شد.
www.sajjade.parsiblog.com
سه شنبه 23 آذر 1389 01:11 ق.ظ
السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :